หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
• แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขาชีววิทยาช่องปาก
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขารังสีวิทยาช่องปาก
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตรสาขาชีววิทยาช่องปาก

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

หลักสูตรสาขารังสีวิทยาช่องปาก

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประมวลรายวิชาและแผนการสอน

E-learning

บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของสาขารังสีวิทยาช่องปาก


Warning: fopen(counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/diag/counter.php on line 28

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/diag/counter.php on line 29

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/diag/counter.php on line 30
013607

visitor since 
May 26th,2006

เอกสารประกอบการฝึกปฏิบัติงานในคลินิกทันตรังสี 2563

โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 1. ทันตวิภาคศาสตร์ 281 โดย ผศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย  วนจันทรรักษ์ และคณะฯ
 2. ทันตกรรมบดเคี้ยว 381 โดย ผศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย  วนจันทรรักษ์ และคณะฯ
 3. ทันตกรรมบดเคี้ยว 391 โดย ผศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย  วนจันทรรักษ์ และคณะฯ
 4. การเคลื่อนที่ของขากรรไกร และกล้ามเนื้อบดเคี้ยว โดย ผศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย  วนจันทรรักษ์
 5. ดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติการ DHIS 291 และเวปไซต์ทบทวนความรู้ โดย รศ.ทพญ.วัชราภรณ์ ทศพร
 6. ดาวน์โหลด เอกสารการสอน DOCC 582 : Classifications of temporomandibular disorders (TMJ part) โดย ผศ.ทพญ.สิริพร ไชยมะโน
 7. ดาวน์โหลด เอกสารการสอน DDIA 481 : Laboratory Diagnosis โดย อ.พญ.ลลิตา นรเศรษฐธาดา
 8. ดาวน์โหลด เอกสารการสอน DDIA 481 : Examination of ENT part 1 โดย อ.พญ.ชลธิชา ศรีวนิชภูมิ
 9. ดาวน์โหลด เอกสารการสอน DDIA 481 : Examination of ENT part 2 โดย อ.พญ.ชลธิชา ศรีวนิชภูมิ
 10. ดาวน์โหลด เอกสารการสอน DDIA 381 : Examination of Teeth and Gingiva โดย ศ.ทพญ.ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร
 11. Application for dental students training in DDIA401 and DDIA503 (Login required)

ข่าวประชาสัมพันธ์


ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.