วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567
ยินดีต้อนรับ : หน้าหลัก MIS || Log out

สื่อเผยแพร่

go to page of rights committee

อย. กับผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม

ระเบียบว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ใบรับรองด้านจริยธรรม


รายงานสรุปต่างๆ
     เป็นการรวบรวมรายงานต่างๆ ที่มักถูกเรียกใช้ ทั้งสำหรับส่งให้หน่วยงานนอกคณะ และสำหรับใช้งานในคณะ

แบบฟอร์มต่างๆ
    
เช่น แบบฟอร์ม Proposal เพื่อเสนอขอทุน, แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนค่า reprint, หรือไปเสนอผลงาน เป็นต้น
 
ประกาศ/ระเบียบ
    
เช่น ประกาศเรื่องการให้ทุนสนับสนุนค่า reprint เป็นต้น

ถาม - ตอบ
     ถาม-ตอบปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องวิจัย หรือ การใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย

List of Approved National/International Journals

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
 
รายงานการประชุมด้านวิจัย
 
บันทึกการใช้งาน (Log Event)
 

 


ระบบ RIS คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ยินดีต้อนรับและให้บริการ หากข้อมูลที่ท่านต้องการไม่มีในระบบ โปรดแจ้งเสนอไว้โดย [Click ที่นี่]


พัฒนาโดย : สมศักดิ์ บุตรสีทา งานนโยบายและแผนฯ (เทคโนโลยีสานสนเทศ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่