หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขาทันตกรรมจัดฟัน
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• วุฒิบัตร
ปริญญาเอก

หลักสูตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตร
• ปริญญาโท

 

E-learning

บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมป้องกัน
  สำหรับเด็ก

ภาพโปสเตอร์ ผลงานนักศึกษา ปี5

ตำราการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ เล่่ม 1 และ 2

 


Warning: fopen(counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/ortho/counter.php on line 28

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/ortho/counter.php on line 29

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/ortho/counter.php on line 30
009127

visitor since 
May 26th,2006

ประมวลรายวิชา


บันทึกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553 ชม 4659 ครั้ง  

 

           กระบวนวิชาที่เปิดสอน 
                  
          ระดับปริญญาตรี

 

รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DPED414481
1(1/1-0/0)
DPED414582
2(2/2-0/0)
DPED414591
1(0/0-1/3)
DPED414601
4(0/0-4/P)

 

 
 
        ระดับประกาศนียับตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

 

รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DPED414711
2(2/2-0/0)
DPED414751
4(0/0-4/12)
DPED414791
1(1/1-0/0)
DPED414712
2(2/2-0/0)
DPED414752
4(0/0-4/12)
DPED414753
2(0/0-2/6)
DPED414754
2(0/0-2/6)
DPED414792
1(1/1-0/0)

 

ระดับปริญญาโท  

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

แขนงวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

 

รหัสกระบวนวิชา

ชื่อกระบวนวิชา

หน่วยกิต

DPED414811

การจัดการพฤติกรรมเด็ก      ในทางทันตกรรม

1(1/1-0/0)

DPED414812

ทันตกรรมจัดฟันเพื่อการป้องกันและการแก้ไขเบื้องต้น

1(1/1-0/0)

DPED414813

ทันตกรรมสำหรับเด็กพิเศษ

1(1/1-0/0)

DPED414814

ทันตกรรมสำหรับเด็กที่มีโรคทางระบบ      

1(1/1-0/0)

DPED414851

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก ขั้นสูง 1

3(0/0-3/9)

DPED414852

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก ขั้นสูง 2

3(0/0-3/9)

DPED414853

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก ขั้นสูง 3

2(0/0-2/6)

DPED414854

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก ขั้นสูง 4

2(0/0-2/6)

DPED414861

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กพิเศษขั้นสูง 1

2(0/0-2/6)

DPED414862

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กพิเศษขั้นสูง 2

2(0/0-2/6)

DPED414863

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กพิเศษขั้นสูง 3

1(0/0-1/3)

DPED414864

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กรวบยอด 1

2(0/0-2/6)

DPED414865

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กรวบยอด 2

3(0/0-3/9)

DPED414893

สัมมนาทันตกรรมสำหรับเด็ก 3

1(0/0-1/3)

DPED414894

สัมมนาทันตกรรมสำหรับเด็ก 4

1(1/1-0/0)

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.