หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขาทันตกรรมจัดฟัน
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• วุฒิบัตร
ปริญญาเอก

หลักสูตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตร
• ปริญญาโท

 

E-learning

บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมป้องกัน
  สำหรับเด็ก

ภาพโปสเตอร์ ผลงานนักศึกษา ปี5

ตำราการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ เล่่ม 1 และ 2

 


Warning: fopen(counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/ortho/counter.php on line 28

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/ortho/counter.php on line 29

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/ortho/counter.php on line 30
009127

visitor since 
May 26th,2006

ประกาศนียบัตร


บันทึกเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ชม 3643 ครั้ง  

ระดับประกาศนียับตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

 

รหัสกระบวนวิชา

ชื่อกระบวนวิชา

หน่วยกิต

DPED711

ทันตกรรมสำหรับเด็กขั้นสูง1

2(2/2-0/0)

DPED751

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กขั้นสูง 1

4(0/0-4/12)

DPED791

สัมมนาทันตกรรมสำหรับเด็ก 1

1(1/1-0/0)

DPED712

ทันตกรรมสำหรับเด็กขั้นสูง 2

2(2/2-0/0)

DPED752

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กขั้นสูง 2

4(0/0-4/12)

DPED753

ทันตกรรมสำหรับเด็กพิเศษคลินิก 1

2(0/0-2/6)

DPED754

ทันตกรรมสำหรับเด็กพิเศษคลินิก 2

2(0/0-2/6)

DPED792

สัมมนาทันตกรรมสำหรับเด็ก 2

1(1/1-0/0)

 

                                                         

 

 

                            

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.