หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
• แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตร

• ปริญญาตรี
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 1  
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 3

  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก2
  ทันตกรรมโรงพยาบาล
  ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมโรงพยาบาล

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

. ปริญญาโท

.หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน

E-learning

บทเรียนออนไลน์

· Exodontia
· Minor Oral Surgery

· Dento AlveolarTrauma
· Oral Surgery 381
· เครื่องมือทางศัลยศาสตร์ช่องปาก


Warning: fopen(counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/surg/counter.php on line 28

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/surg/counter.php on line 29

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/surg/counter.php on line 30
003897

visitor since 
May 26th,2006

กระบวนวิชาระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง


บันทึกเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ชม 7590 ครั้ง  

กระบวนวิชาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง

 

รหัสกระบวนวิชา

ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 5
3(3/3-0/0)

DOS 408706

 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 6
2(2/2-0/0)

DOS 408765

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ขั้นสูง  5

4(0/0-4/ฝ)

DOS 408766

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  ขั้นสูง  6

5(0/0-5/ฝ)

DOS 408704

เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม
1(1/1-0/0)

DOS 408796

ปัญหาพิเศษทางศัลยศาสตร์ช่องปากและ
แม็กซิลโลเฟเชียล 2
3(0/0-3/ฝ)

 

 

หัวข้อการสอนวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 5 และ 6

 

 

หัวข้อการสอน

อาจารย์

Principle of surgery /Hospital Dentistry

อ.อุดมรัตน์

Minor oral surgery I 

อ.ดร.ชยารพ

Minor oral surgery II

อ.ดร.คธาวุธ

Differential diagnosis and biopsy

อ.ชนธีร์

Management of odontogenic  infection

ผศ.วุฒินันท์

Benign tumor

ผศ.สุกิจ

Malignant tumor

อ.นุชดา

Principle of traumatology / OMF trauma

อ.ชนธีร์

Management of dentofacial deformities

อ.อุดมรัตน์

Patient care for chemo and radiotherapy patients

อ.นุชดา

Management of CL and CP  patients

อ.วิชพงศ์

Pre and post operative management

อ.สุรศักดิ์

Local anesthesia / Sedation I

อ.สุรศักดิ์

Sedation II / General anesthesia

อ.สหธัช

Preprosthetic surgery

ผศ.ดร.สุมิตรา

Management of salivary gland diseases

อ.ชนธีร์

Management of maxillary sinus diseases

อ.สุรศักดิ์

Soft tissue defect and reconstruction

อ.วิชพงศ์

Bone defect and reconstruction

ผศ.ดร.สุมิตรา

Conservative management of TMDs

อ.พิเศษ

General anesthesia

อ.สหธัช

Molecular biology

อ.ดร.คธาวุธ

Surgical management of TMDs

อ.สุรศักดิ์

Distraction osteogenesis

อ.อุดมรัตน์

Implantology

รศ.ทองนารถ

 

 

 

หัวข้อการสอนวิชา เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม

 

หัวข้อการสอน

อาจารย์

การซักประวัติและการตรวจร่างกายทั่วไป

อ.สหธัช

การส่งตรวจและวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ

อ.นุชดา

ความสำคัญของโรคทางระบบกับทางทันตกรรม 
การส่งต่อผู้ป่วย และการปรึกษาทีมแพทย์

อ.นุชดา

การตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

อ.ดร.แสงอุษา

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพาะเชื้อ

อ.ดร.แสงอุษา

การตรวจทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา

อ.ชัชศรี

การตรวจทางห้องปฏิบัติการวิทยาอิมมูน

อ.ดร.ชยารพ

ภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรม

ผศ.วุฒินันท์

การจัดการผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางระบบ

อ.นุชดา

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.