หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
• แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตร

• ปริญญาตรี
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 1  
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 3

  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก2
  ทันตกรรมโรงพยาบาล
  ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมโรงพยาบาล

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

. ปริญญาโท

.หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน

E-learning

บทเรียนออนไลน์

· Exodontia
· Minor Oral Surgery

· Dento AlveolarTrauma
· Oral Surgery 381
· เครื่องมือทางศัลยศาสตร์ช่องปาก


Warning: fopen(counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/surg/counter.php on line 28

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/surg/counter.php on line 29

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/surg/counter.php on line 30
003897

visitor since 
May 26th,2006

แนะนำภาควิชา


บันทึกเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ชม 5789 ครั้ง  

 

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  มีที่ทำการอยู่ที่ชั้น 3  อาคาร 7  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ถนนสุเทพ  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์  (053) 94-4456  โทรสาร  (053) 22-2844

ภาควิชาฯ  รับผิดชอบสอนนักศึกษาทันตแพทย์ระดับปริญญาตรี ในชั้นปีที่ 3, 4, 5  และ 6  เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการรักษาทางศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  เพื่อให้ทันตแพทย์ทุกคนสามารถนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วย และใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  โดยมีการเรียนการสอนภาคทฤษฎีในชั้นปีที่ 3-5  และภาคปฏิบัติคลินิกในชั้นปีที่ 4 และ 5  ส่วนชั้นปีที่ 6 มีการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเพื่อศึกษาเกี่วยกับวิธีการปฏิบัติงานในระบบโรงพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล

นอกจากนี้  ภาควิชาฯ ยังรับผิดชอบการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ขั้นสูง แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หลักสูตร 1 ปี 

ปีการศึกษา 2554  ภาควิชาฯ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  แผน ก แบบ ก 2  หลักสูตร 2 ปี

ปีการศึกษา 2555 เปิดสอนหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านระดับวุฒิบัตร  สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  หลักสูตร 3 ปี

ด้านการบริการผู้ป่วย รับผิดชอบการให้การรักษาผู้ป่วยโดยการถอนฟัน  การผ่าตัดเล็ก  โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4, 5  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้การควบคุมดูแลจากคณาจารย์อย่างใกล้ชิด  นอกจากนี้มีการให้การรักษาด้วยการผ่าตัดภายใต้การดมยาสลบเป็นประจำทุกสัปดาห์  โดยคณาจารย์ของภาควิชาฯ และมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมเรียนรู้ เป็นการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ด้วยทุกครั้ง

 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.