หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
• แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตร

• ปริญญาตรี
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 1  
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 3

  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก2
  ทันตกรรมโรงพยาบาล
  ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมโรงพยาบาล

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

. ปริญญาโท

.หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน

E-learning

บทเรียนออนไลน์

· Exodontia
· Minor Oral Surgery

· Dento AlveolarTrauma
· Oral Surgery 381
· เครื่องมือทางศัลยศาสตร์ช่องปาก


Warning: fopen(counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/surg/counter.php on line 28

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/surg/counter.php on line 29

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/surg/counter.php on line 30
003897

visitor since 
May 26th,2006

กระบวนวิชาที่เปิดสอน


บันทึกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2556 ชม 49575 ครั้ง  

ระดับปริญญาตรี
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DOS 408381
2(2-0-4)
DOS 408482
3(3-0-6)
  Group Discussion Systemic  
  Group Dicussion Infection  
DOS 408401
3(0-9-0)
  โครงการออกปฏิบัติงาน ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่  
  สรุปผลการออกหน่วย ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่  
DOS 408583
2(2-0-4)
  Case Discussion I  
  Case Discussion II  
DOS 408502
4(0-12-0)
DHOS 424581
1(1-0-2)
DHOS 424601
1(0-3-0)
     
DOS 408382 พื้นฐานศัลยศาสตร์ช่องปาก 2  2(2-0-4)
DPAC 428383 การจัดการความเจ็บปวดและความกังวลทางทันตกรรม 2(2-0-4)
DESM 428381 การยศาสตร์และการจัดการความเสี่ยงในคลินิกทันตกรรม 1(1-0-2)
 
 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง  
แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DOS 408704
1(1-0-2)
DOS 408705
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 5
3(3-0-6)
DOS 408706

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 6

2(2-0-4)
DOS 408765
4(0-24-0)
DOS 408766
5(0-30-0)
 

โครงการฝึกปฏิบัติงานในระบบโรงพยาบาล

 
DOS 408796

ปัญหาพิเศษทางศัลยศาสตร์ช่องปากและ
แม็กซิลโลเฟเชียล 2

3(0-9-0)

 

 
ระดับปริญญาโท
แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DOS 408701
2(2-0-4)
DOS 408702
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 2
2(2-0-4)

DOS 408703

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 3

1(1-0-2)

DOS 408704
เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม
1(1-0-2)

DOS 408707

อวัยวะฝังเทียมในงานศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

1(1-0-2)

DOS 408761

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 ขั้นสูง  1

2(0-12-0)

DOS 408762

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 ขั้นสูง  2

3(0-18-0)

DOS 408763

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 ขั้นสูง  3

4(0-24-0)

DOS 408781

สัมมนาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

1

DOS 408797

บทความปัจจุบันทางศัลยศาสตร์ช่องปากและ              แม็กซิลโลเฟเชียล 1

1

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.