หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
• แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตร

• ปริญญาตรี
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 1  
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 3

  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก2
  ทันตกรรมโรงพยาบาล
  ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมโรงพยาบาล

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

. ปริญญาโท

.หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน

E-learning

บทเรียนออนไลน์

· Exodontia
· Minor Oral Surgery

· Dento AlveolarTrauma
· Oral Surgery 381
· เครื่องมือทางศัลยศาสตร์ช่องปาก


Warning: fopen(counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/surg/counter.php on line 28

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/surg/counter.php on line 29

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/surg/counter.php on line 30
003897

visitor since 
May 26th,2006

หัวข้อบรรยายกระบวนวิชาทันตกรรมโรงพยาบาล (DHOS 424581)


บันทึกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ชม 3838 ครั้ง  

หัวข้อบรรยายกระบวนวิชาทันตกรรมโรงพยาบาล
(DHOS 424581)
 
หัวข้อบรรยาย
อาจารย์
แผนการสอน
เอกสารประกอบการ
สอน
1. งานศัลยกรรมช่องปากในโรงพยาบาล
ผศ.สุกิจ
คลิกที่นี่
2. การบันทึกในสมุดประจำตัวผู้ป่วย, การเยี่ยมไข้,
    การส่งต่อและการขอคำปรึกษา
อ.อุดมรัตน์
3. การบริหารยาแก่ผู้ป่วย
อ.นุชดา
4. การเตรียมผู้ป่วยก่อนการทำศัลยกรรมภายใต้
    การดมยาสลบ
อ.วุฒินันท์
คลิกที่นี่
5. การปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด
อ.อุดมรัตน์
คลิกที่นี่
6. การดูแลผู้ป่วยหลังการทำศัลยกรรมภายใต้
    การดมยาสลบ
อ.สุรศกัดิ์
คลิกที่นี่
คลิกที่นี่
7. การเรียงลำดับปัญหา และการวางแผนการรักษา
รศ.ทองนารถ
คลิกที่นี่
คลิกที่นี่
8. แนวทางบันทึกเวชระเบียนตามระบบ ICD-10TM
คุณวาสนา
คลิกที่นี่
คลิกที่นี่
9. การจัดการภาวะฉุกเฉินในโรงพยาบาล
นพ.อิทธาวุธ
คลิกที่นี่
คลิกที่นี่
10. ความสำคัญของการบันทึกประวัติผู้ป่วยในการ
      ปฏิบัติจริง
อ.พิเศษ
คลิกที่นี่
คลิกที่นี่
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.