หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
• แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตร

• ปริญญาตรี
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 1  
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 3

  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก2
  ทันตกรรมโรงพยาบาล
  ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมโรงพยาบาล

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

. ปริญญาโท

.หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน

E-learning

บทเรียนออนไลน์

· Exodontia
· Minor Oral Surgery

· Dento AlveolarTrauma
· Oral Surgery 381
· เครื่องมือทางศัลยศาสตร์ช่องปาก


Warning: fopen(counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/surg/counter.php on line 28

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/surg/counter.php on line 29

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/surg/counter.php on line 30
003897

visitor since 
May 26th,2006

Course DHOS 424601


บันทึกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2556 ชม 3085 ครั้ง  

ประมวลการสอนรายวิชา(Course Syllabus)
กระบวนวิชาทันตกรรมโรงพยาบาล (DHOS 424601)
 
การประมวลการสอน
รายวิชา
รหัสวิชา DHOS 424601
จำนวนหน่วยกิต
1 หน่วยกิต
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 6   (6th   year standing)
สถานภาพกระบวนวิชา
กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติ
การเปิดสอน
ตั้งแต่เดือนเมษายน – ธันวาคม 2554 โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 16 กลุ่ม ๆ ละ  4-5 คน ออกไปฝึกปฏิบัติงานภายในแผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และ
ช่วงบ่ายมาฝึกงานที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ เวลา 13.30 – 16.30 น.
สถานที่
โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และ
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
คณาจารย์ผู้สอน
คณาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
แพทย์จากโรงพยาบาลนครพิงค์ และ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา
ผศ.ทพ.วุฒินันท์ จตุพศ
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา       
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบโรงพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล
 
วัตถุประสงค์  : เพื่อให้นักศึกษา
1. คุ้นเคยและทราบวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนฝึกทักษะการให้บริการทางทันตกรรม
    ในโรงพยาบาล
2. ฝึกฝนวิธีการจัดเตรียมและการให้การรักษาทางทันตกรรม ตลอดจนการติดตามผล
    การรักษาแก่ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ
3. ฝึกฝนวิธีการ admit ผู้ป่วย การบันทึกในสมุดประจำตัวผู้ป่วยในโรงพยาบาล และวิธีการ
    ส่งต่อผู้ป่วย ตลอดจนการส่งผู้ป่วยตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการอ่านผลทาง
    ห้องปฏิบัติการ
4. สังเกตการเตรียมผู้ป่วยก่อนการทำศัลยกรรมภายใต้การดมยาสลบ การปฏิบัติงาน
    ในห้องผ่าตัดเกี่ยวกับศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด
5.  ให้การดูแลทันตสุขภาพแก่ผู้ป่วยใน ที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
6.  ฝึกฝนและเรียนรู้การประสานงานกับบุคลากรสาขาต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล
 
 
เนื้อหากระบวนวิชา
                เป็นการออกฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
 
ลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
     ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ โดยฝึกการเยี่ยมไข้  ออกตรวจแผนกตรวจรับผู้ป่วยนอก  ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด และห้องฉุกเฉิน
การประเมินผลการเรียนการสอน
1.   สอบปลายปี                                   50%
2.   ประเมินจากผลงานที่นักศึกษานำเสนอ  50%                                                                                                       
 
แหล่งวิทยาการ
1.  วีรวัฒน์ เหลืองชนะ. ตำราพื้นฐานทางศัลยศาสตร์. บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด, 2544.
2.  วิทยา ศรีดามา. ตำราอายุรศาสตร์ เล่ม 1-3, โครงการตำราจุฬาอายุรศาสตร์, 2539.
 
      
สรุปการประเมินผลกระบวนวิชา  :  
 
ผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน
                                คะแนนสูงสุด      90.50
                                คะแนนต่ำสุด      74.00
                                คะแนนเฉลี่ย       83.53 
A =   18 คน
B+ =   28 คน
B =  28 คน
C+ =   14 คน
C =   3 คน
D+ = - คน
D = - คน
I = - คน
F = - คน
 รวม  91 คน
 
 
                                                              (ลงชื่อ)          วุฒินันท์ จตุพศ
                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์วุฒินันท์ จตุพศ)
                                                                                 หัวหน้ากระบวนวิชา
 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.