หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
• แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตร

• ปริญญาตรี
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 1  
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 3

  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก2
  ทันตกรรมโรงพยาบาล
  ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมโรงพยาบาล

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

. ปริญญาโท

.หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน

E-learning

บทเรียนออนไลน์

· Exodontia
· Minor Oral Surgery

· Dento AlveolarTrauma
· Oral Surgery 381
· เครื่องมือทางศัลยศาสตร์ช่องปาก


Warning: fopen(counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/surg/counter.php on line 28

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/surg/counter.php on line 29

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/surg/counter.php on line 30
003897

visitor since 
May 26th,2006

Course DOS 408401


บันทึกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2556 ชม 4672 ครั้ง  

ประมวลการสอนรายวิชา คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
(DOS 408401)
 
การประมวลการสอนรายวิชา
รหัสวิชา DOS 408401
จำนวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (4 year standing)
สถานภาพกระบวนวิชา
 
การเปิดสอน
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกใช้เวลาไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง 
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
และ 14.00 – 16.30 น. 
(ยกเว้นวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 14.00 – 16.30 น.)
สถานที่
คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและหอผู้ป่วย
คณาจารย์ผู้สอน
คณาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา
อ.ดร.คธาวุธ  เตชะสุทธิรัฐ
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
               เป็นการศึกษาในคลินิกโดยการถอนฟันให้แก่ผู้ป่วยในรายที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
ฝึกการดูแลแผลถอนฟัน ฝึกเป็นผู้ช่วยในงานศัลยกรรมถอนฟันคุด และฝึกแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหลังการถอนฟัน
 
วัตถุประสงค์      
1.       ฉีดยาชาเฉพาะที่ในช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
2.       ถอนฟันธรรมดาให้แก่ผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี
3.       แก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการถอนฟันได้และดูแลแผลถอนฟันได้ดี
4.       ช่วยงานศัลยกรรมถอนฟันคุดได้อย่างถูกต้อง
 
เนื้อหากระบวนวิชา
                ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง งานที่ทำประกอบด้วย
                1. ถอนฟันธรรมดาให้แก่ผู้ป่วยไม่น้อยกว่า                                   20 ราย
                2. เป็นผู้ช่วยในงานศัลยกรรมถอนฟันคุดไม่น้อยกว่า                      10 ราย
                3. ฝึกดูแลแผลถอนฟันไม่น้อยกว่า                                              6 ราย
 
ลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
1.       ฝึกปฏิบัติงานในการรักษาผู้ป่วยในคลินิก
2.       การสาธิตกลุ่ม (Group demonstration)
3.       การค้นคว้าอิสระ โดยให้นักศึกษาค้นคว้าเรื่องที่น่าสนใจ และนำเสนอรายงาน 1 ครั้ง
 
การประเมินผลการเรียนการสอน
1.    สอบเข้าห้อง                                                                                   20%
2.       สอบออกห้อง                                                                               20%
3.       Conference (present)                                                                  10%
4.       สอบถอนฟัน                                                                                10%
5.       สอบเย็บ                                                                                      10%
6.       Requirement                                                                               25%
7.       จิตพิสัย                                                                                         5%
 
แหล่งวิทยาการ
1.       เชื้อโชต หังสสูต, ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, บริษัทเยียร์บุ๊ค
          พับลิชเชอร์ จำกัด, 2536.
2.       อรสา ไวคกุล, จิรพันธ์ พันธุ์วุฒิกร, วัชรี จังศิริวัฒนธำรง, การวางแผนการรักษา
          ทางทันตกรรมในผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ, 2537.
3.       ตำราและวารสารในห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
4.       Gordon W.Pedersen, D.D.S., M.S.D.; Oral Surgery, W.B.Saunders
          Company, 1988.
5.       James W.Little, D.M.D., M.S., et al; Dental Management of the Medically
         Compromised Patient, 5th Edition, Mosby 1997.
6.       Stanley F.Malamed, D.D.S.; Handbook of Local Anesthesia 4th edition,
         Mosby 1997.
 
สรุปการประเมินผลกระบวนวิชา
                ผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน
                                คะแนนสูงสุด    93.34 
                                คะแนนต่ำสุด    70.06         ประเมินผลตามกลุ่ม
                                คะแนนเฉลี่ย     84.47  
               
A = 11  คน
B+ = 30 คน
B = 40  คน
C+ = 18  คน
C = 5 คน
D+ =   - คน
D = - คน
I = - คน
F = - คน
 
 
 
                                                    (ลงชื่อ)   คธาวุธ เตชะสุทธิรัฐ
                                           (อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คธาวุธ เตชะสุทธิรัฐ)
                                                                  หัวหน้ากระบวนวิชา
 
 
 
 
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.