หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
• แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตร

• ปริญญาตรี
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 1  
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 3

  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก2
  ทันตกรรมโรงพยาบาล
  ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมโรงพยาบาล

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

. ปริญญาโท

.หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน

E-learning

บทเรียนออนไลน์

· Exodontia
· Minor Oral Surgery

· Dento AlveolarTrauma
· Oral Surgery 381
· เครื่องมือทางศัลยศาสตร์ช่องปาก


Warning: fopen(counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/surg/counter.php on line 28

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/surg/counter.php on line 29

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/surg/counter.php on line 30
003897

visitor since 
May 26th,2006

หลักสูตรวุฒิบัตร


บันทึกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ชม 6624 ครั้ง  

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
Residency Training Program in Oral & Maxillofacial Surgery

 

ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย)           หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล

(ภาษาอังกฤษ)       Residency Training Program in Oral and Maxillofacial Surgery

 

ชื่อประกาศนียบัตร

ชื่อภาษาไทย   ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ชื่อย่อ                 ป.ทันตแพทย์ประจำบ้าน ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ชื่อภาษาอังกฤษ      Certificate Residency Training in Oral and Maxillofacial Surgery

ชื่อย่อ                 Cert. Residency Training in Oral and Maxillofacial Surgery

 

 วิสัยทัศน์            

เป็นสถาบันฝึกอบรมและผลิตศัลยแพทย์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลที่มีความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาชน

จำนวนทันตแพทย์ประจำบ้านฝึกอบรม 2 คนต่อปี

 

จำนวนผู้รับการฝึกอบรมแต่ละปีการศึกษา

2555

2556

2557

2558

จำนวนที่คาดว่าจะรับ

2

2

2

2

จำนวนที่คาดว่าจะจบ

-

-

-

2

จำนวนสะสม

2

4

6

6

 

โครงสร้างหลักสูตร

          1  วิชาพื้นฐาน

                   1.1 ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง (Advanced Oral Biology)

                   1.2 ชีวเวชวิทยาสำหรับทันตแพทย์ (Biomedical Science for Dentists)

                   1.3 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมสำหรับทันตแพทย์ (Behavioral Science and Ethics for Dentists)

                   1.4 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ (Research Methodology in Dentistry)

                   1.5 ชีวสถิติสำหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ (Biostatistics in Dentistry)

                   1.6 สัมมนาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical Scinece Seminar)

          2  วิชาเฉพาะ

                   2.1 สัมมนากายวิภาคศาสตร์ประยุกต์บริเวณศีรษะและคอ (Applied Head and Neck Anatomy Seminar)

                   2.2 สัมมนาพัฒนาการและการเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะและใบหน้า (Craniofacial Growth and Development Seminar)

                   2.3 สัมมนาหลักศัลยศาสตร์และพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (General Principles of Surgery and Basic Oral and Maxillofacial Surgery Seminar)

                   2.4 สัมมนาวิทยาการบาดเจ็บบริเวณช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า (Oral and Maxillofacial Traumatology Seminar)

                   2.5 สัมมนาการติดเชื้อบริเวณช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า (Oral and Maxillofacial Infection Seminar)

                   2.6 สัมมนาการรักษาพยาธิสภาพในบริเวณช่องปากกระดูกขากรรไกรและใบหน้าทางศัลยกรรม (Surgical Oral and Maxillofacial Pathology Seminar)

                   2.7 สัมมนาการผ่าตัดเสริมสร้างเนื้อเยื่อบริเวณช่องปากและแม็กซิลโล-เฟเชียล (Oral and Maxillofacial Reconstruction Seminar)

                   2.8 สัมมนาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรและระบบบดเคี้ยว (Temporomandibular Joint Disorder Seminar)

                   2.9 สัมมนาความพิการหรือผิดรูปร่างของกระดูกขากรรไกร (Dentofacial Deformity Seminar)

                   2.10 สัมมนาปากแหว่งและเพดานโหว่ (Cleft Lip and Cleft Palate Seminar)

                   2.11 สัมมนาศัลยกรรมก่อนใส่ฟันและทันตกรรมรากเทียม (Preprosthetic Surgery and Implantology Seminar)

                   2.12 สัมมนาผ่าตัดเล็กในช่องปาก (Minor Oral Surgery Seminar)

                   2.13 สัมมนาโรคของโพรงอากาศข้างจมูกที่เกี่ยวเนื่องกับฟัน (Maxillary Sinus Diseases Related to Odontogenic Origin Seminar)

                   2.14 สัมมนาโรคของต่อมน้ำลาย (Salivary Gland Diseases Seminar)

                   2.15 สัมมนาการจัดการผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ (Oral Surgery Care in Compromised Patients Seminar)

                   2.16 วารสารสโมสร

                   2.17 ฝึกปฏิบัติศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

                   2.18 ฝึกปฏิบัติวิสัญญีวิทยา

                   2.19 ฝึกปฏิบัติอายุรศาสตร์

                   2.20 ฝึกปฏิบัติศัลยศาสตร์ทั่วไป

                   2.21 ฝึกปฏิบัติศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ

                   2.22 ฝึกปฏิบัติโสต ศอ นาสิก

                   2.23 ฝึกปฏิบัติศัลยกรรมประสาท

                   2.24 ฝึกปฏิบัติพยาธิวิทยาช่องปาก

3  วิจัย

                   3.1  การจัดทำและนำเสนอผลงานวิจัย และรายงานผู้ป่วย

 

 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.