หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
• แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตร

• ปริญญาตรี
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 1  
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 3

  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก2
  ทันตกรรมโรงพยาบาล
  ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมโรงพยาบาล

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

. ปริญญาโท

.หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน

E-learning

บทเรียนออนไลน์

· Exodontia
· Minor Oral Surgery

· Dento AlveolarTrauma
· Oral Surgery 381
· เครื่องมือทางศัลยศาสตร์ช่องปาก


Warning: fopen(counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/surg/counter.php on line 28

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/surg/counter.php on line 29

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/surg/counter.php on line 30
003897

visitor since 
May 26th,2006

หลักสูตร ป.โท แบบ ก(2)


บันทึกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ชม 3888 ครั้ง  

รหัสกระบวนวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

.ศป.(408)715

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง ภาคทฤษฎี 1

2 หน่วยกิต

.ศป.(408)716

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง ภาคทฤษฎี 2

2 หน่วยกิต

.ศป.(408)717

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง ภาคทฤษฎี 3

1 หน่วยกิต

.ศป.(408)753

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง ภาคปฏิบัติ 1

2 หน่วยกิต

.ศป.(408)754

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง ภาคปฏิบัติ 2

2 หน่วยกิต

.ศป.(408)755

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง ภาคปฏิบัติ 3

3 หน่วยกิต

.ศป.(408)756

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง ภาคปฏิบัติ 4

2 หน่วยกิต

.ศป(408)711

กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ของศีรษะและคอ

1 หน่วยกิต

.ศป.(408)718

อวัยวะฝังเทียมในงานศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

1 หน่วยกิต

.ศป.(408)796

สัมมนาวิชาการทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

1 หน่วยกิต

.ศป.(408)797

บทความปัจจุบันทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 1

1 หน่วยกิต

.ศป.(408)798

บทความปัจจุบันทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2

1 หน่วยกิต

.วช (412)715

พยาธิวิทยาช่องปากขั้นสูง

1 หน่วยกิต

.วช (412)751

พยาธิวิทยาช่องปากคลินิก

1 หน่วยกิต

ท.บศ.(427)724

ชีววิทยาสำหรับทันตแพทย์

2  หน่วยกิต

ท.บศ.(427)721

ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์

2  หน่วยกิต

ท.วช.(412)721

ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง 1

1  หน่วยกิต

ท.บศ.(427)722

ชีวสถิติสำหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 1

2  หน่วยกิต

ท.บศ.(427)725

พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมสำหรับทันตแพทย์

1  หน่วยกิต

ท.บศ.(412)722

ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง 2

1  หน่วยกิต

408799

วิทยานิพนธ์

12 หย่วยกิต

 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.