หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
• แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตร

• ปริญญาตรี
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 1  
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 3

  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก2
  ทันตกรรมโรงพยาบาล
  ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมโรงพยาบาล

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

. ปริญญาโท

.หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน

E-learning

บทเรียนออนไลน์

· Exodontia
· Minor Oral Surgery

· Dento AlveolarTrauma
· Oral Surgery 381
· เครื่องมือทางศัลยศาสตร์ช่องปาก


Warning: fopen(counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/surg/counter.php on line 28

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/surg/counter.php on line 29

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/surg/counter.php on line 30
003897

visitor since 
May 26th,2006

ประวัติภาควิชา


บันทึกเมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2555 ชม 5572 ครั้ง  

ประวัติความเป็นมา                         
พ.ศ. 2509
  เปิดสอนสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์เป็นปีแรกในคณะแพทยศาสตร์   มีนักศึกษารุ่นแรก 
  จำนวน 
คน
พ.ศ. 2510
  เป็นแผนกทันตกรรม  ในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2511 
  แผนกทันตกรรมได้ยกฐานะเป็นภาควิชาทันตแพทยศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์    
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2515
  เป็นภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก ซึ่งเป็นหนึ่งใน 8 ภาควิชา หลังจากได้รับอนุมัติ
  แยกออกจาก
คณะแพทยศาสตร์ และจัดตั้งเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
  เชียงใหม่ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ของรัฐ
 สำนักนายกรัฐมนตรี  
  รั
บผิดชอบสอนกระบวนวิชาในระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2537             
  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
  สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
พฤษภาคม
2550

  ปรับเปลี่ยนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  เป็น
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
  สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์  แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นผลให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ให้แบ่งหน่วยงานของคณะทันตแพทยศาสตร์เป็น 3 ส่วน คือ ภาควิชา สำนักงานคณะ และโรงพยาบาลทันตกรรม

พ.ศ.2552 คณะฯ ได้ดำเนินการหลอมรวมภาควิชาฯ โดยมีประกาศคณะฯ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยในส่วนงาน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 และภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
พ.ศ.2554 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์  แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
พ.ศ.2555 เปิดสอนหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านระดับวุฒิบัตร  สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 
ชื่อผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน2550- ปัจจุบัน
       
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒินันท์ จตุพศ

หัวหน้าภาควิชา

29  มิถุนายน 2552 - ปัจจุบัน

อาจารย์ นุชดา  ศรียารัณย

รองหัวหน้าภาควิชา

6 ตุลาคม  2552 - ปัจจุบัน

 
ชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน
2550 – ปัจจุบัน  
ชื่อกรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒินันท์  จตุพศ
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุมิตรา  พงษ์ศิริ
กรรมการ

อาจารย์ นุชดา  ศรียารัณย

กรรมการ

อาจารย์ ชนธีร์  ชิณเครือ

กรรมการ

นางกิ่งแก้ว  ธิฉลาด
เลขานุการ และผู้ประสานงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.