ขอเชิญชมกิจกรรม ของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ มูลนิธิ พอ. สว. ใน รายการรักโลก ทางเนชั่น ทีวี (ช่อง 22 ดิจิตอล) วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม นี้ เวลา19.00-19.30 น.

เกี่ยวกับเรา

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีภารกิจในการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการตรวจ รักษาทางทันตกรรม ส่งเสริมป้องกันและให้ความรู้ทางทันตสุขภาพ แก่ประชาชน เด็กนักเรียน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนทุรกันดารที่อยู่ห่างไกล ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ และน่าน เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของประชาชน นอกจากจะบำบัดรักษา เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดแล้ว ยังได้ดูแลช่องปากในภาพรวมด้วย เพื่อป้องกันปัญหาทางด้านทันตกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

สุขภาพช่องปาก เป็นส่วนสำคัญของการมีสุขภาพองค์รวมของร่างกายที่ดี เป็นการขจัดปัญหาที่จะมีตามมาได้แก่ ปัญหาทางด้านความเจ็บป่วยของร่างกาย และปัญหาทางด้านจิตใจ การมีฟันที่แข็งแรงและเหงือกที่สุขภาพดี จะทำให้สามารถบริโภคอาหารได้หลากหลายชนิดตามต้องการของร่างกาย

Next

การแบ่งปันของท่านสร้างรอยยิ้มได้

ด้วยเส้นทางที่ยากลำบากและประชาชนก็ไม่สามารถออกมารับบริการด้านสาธารณสุขได้ ประกอบกับหน่วยงานรัฐยังไม่มีขีดความสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง การออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน จำเป็นอย่างมากสำหรับพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูง และท้องถิ่นทุรกันดาร ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ให้เข้าถึงการบริการทางทันตกรรมได้มากยิ่งขึ้น

Next

บริจาค

“การแบ่งปันของท่านสร้างรอยยิ้มได้”

บริจาคด้วยเงินสด ณ งานการเงินการคลังและพัสดุ ชั้น 2 อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริจาคด้วยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม คณะทันตแพทยศสตร์ มช. (หน่วยทันตกรรมพระราชทาน) ระบุ ธนาคาร...สาขา...เลขที่เช็ค...ลงวันที่...

ฝาก / โอนเงินเข้า บัญชี ชื่อบัญชี คณะทันตแพทยศสตร์ มช. (หน่วยทันตกรรมพระราชทาน)

บัญชี 521-0-46465-2 ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาถนนสุเทพ

Next

ภาพกิจกรรมการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน