หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา


หน้าหลัก
แนะนำสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน
แนะนำสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน)
กระบวนวิชาที่ร่วมสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน)
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป)
บุคลากร
งานวิจัย

เว็บภาควิชาเดิม

หลักสูตรสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก


การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาชั้นปีที่ 6

เกี่ยวกับ DCOM 603
(กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 2)
Course Syllabus DCOM 603
ปฏิทินการศึกษา DCOM 603
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอื่นๆ

หลักสูตรสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

หลักสูตร วุฒิบัตร (ทันตกรรมทั่วไป)

การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
ระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป

E-learning

บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของภาควิชา
ทันตกรรมครอบครัวและชุมชน

DPPR483 ทันตกรรมส่งเสริมและป้องกัน
• DPPR 483
ชีวีมีสุขทันตกรรมพร้อมมูลช่วยได้
ชีวีมีสุขทันตกรรมพร้อมมูลช่วยได้

Doctor/Patient Relationship


Warning: fopen(counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/commun/counter.php on line 28

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/commun/counter.php on line 29

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/commun/counter.php on line 30
006452

visitor since 
May 26th,2006

COMM_หน้าหลัก

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 กลุ่มที่เรียนวิชาทันตกรรมป้องกันในโรงเรียนและคลินิก (DPRE 501)
ให้
download โปรแกรม cariogthai1024net  และ แบบฟอร์มสรุปcase ได้ที่ link ข้างล่างนี้
download  
cariogthai1024net  cariogthai1024net                     แบบฟอร์มสรุป case
 
ฟอร์มแจ้งความประสงค์_pdf
Download File Ethic

   
new สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน ขอสำรวจโรงพยาบาลชุมชนที่ต้องการรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6
  เข้าฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2562
  ระยะเวลาฝึกงานระหว่าง วันที่ 1 - 28 พฤศจิกายน 2562 (28 วัน)
  แจ้งความประสงค์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2562
    Download แบบฟอร์ม ฟอร์มแจ้งความประสงค์_word ฟอร์มแจ้งความประสงค์_pdf
   
new ประกาศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ฟอร์มแจ้งความประสงค์_pdf
  สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน ขอแจ้งกำหนดการเรียนการสอน
  กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 2 (DCOM 603) รหัสวิชา 415603
  การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
เริ่มตั้งแต่ วันที่ 30 ตุลาคม 2562- วันที่ 4 ธันวาคม 2562 แบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้
  1. วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2562 ปฐมนิเทศ
  2. วันที่ 1 - 28 พฤศจิกายน 2562 (28 วัน) ฝึกปฏิบัติงานภาคสนามในพื้นที่
  3. วันที่ 29  พฤศจิกายน และ 2 ธันวาคม 2562 สรุปผลการฝึกปฏิบัติงาน และ
     วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน และปัจฉิมนิเทศ 
  ทั้งนี้ นักศึกษาต้องอยู่ร่วมในกระบวนการฝึกปฏิบัติงาน
       ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของทุกช่วงการฝึกปฏิบัติงาน
        จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการประเมินผล
 

รายละเอียด อ่านต่อที่นี่

# สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน กำหนดส่งนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนามพร้อมกัน
  ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
  กำหนดการ
  05.30 - 06.00 น. พร้อมกันที่หน้าอาคาร 4 และอาคาร 6
  06.00 - 08.00 น. ทยอยออกเดินทาง
   
  คู่มือนักศึกษา กระบวนวิชา DCOM 415603
  คู่มือการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม วิชาฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 2 (DCOM 415603)
    DownLoad คู่มือ
   
  คู่มืออาจารย์พิเศษภาคสนาม กระบวนวิชา DCOM 415603
  DownLoad

ประกาศภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน สาขาทันตกรรมทั่วไป สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปี

1. คู่มือและแนวทางการให้การรักษาผู้ป่วยทันตกรรมพร้อมมูล(ท.ทป.602) ปีการศึกษา 2566

Click Down Load คู่มือ     Click Down Load ภาคผนวก

2. คู่มือปฏิบัติงาน คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล ปีการศึกษา 2566

Click Download คู่มือคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล

3. การจัดทำรายงานรูปเล่ม โดยมีรายละเอียดและรูปแบบการเก็บข้อมูลตามที่ ศ.ป.ท.ได้กำหนดไว้ ซึ่งสามารถ download ดูข้อมูลได้จาก www.cda.or.th

4. ตารางปฏิทิน UG รุ่น 1  สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 1 (ระหว่างวันที่ 29 พ.ค.66 - 20 ก.ย.66)

    

5. เอกสารสำหรับนักศึกษา UG

    5.1 เอกสาร บันทึกการฝึกปฏิบัติงานในคลินิก (A1 และ A2)

         - บันทึกการฝึกปฏิบัติงานในคลินิก รุ่นที่ 1

    

   5.2  เอกสาร ประกอบแผนการรักษา

6. Course Syllabus กระบวนวิชา 426602, 426603, 426671, 426681

     6.1  กระบวนวิชา คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล (426602)

     6.2  กระบวนวิชา คลินิกการจัดการปัญหาเร่งด่วนทางทันตกรรม (426603)

     6.3  กระบวนวิชา สัมมนาการจัดการปัญหาเร่งด่วนทางทันตกรรม (426671)

     6.4  กระบวนวิชา ทันตกรรมพร้อมมูล (426681)

7. Course Syllabus กระบวนวิชา 428692 การวางแผนการรักษาแบบบูรณาการ 2

                      - เอกสารบรรยาย วิชา 426681  CDC

               

7.  รายการหัวกรอ สำหรับ นทพ.ปี 6 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล

8.   เอกสารที่ใช้ในคลินิก
                      8.1 ใบ  Treatment   
                      8.2 ใบ Charting  
                      8.3  ใบ  Design
 

                 

หลักสูตรหลังปริญญา/ฝึกอบรม

E-learning: ชีวีมีสุข ทันตกรรมพร้อมมูลช่วยได้

E-learning: DPPR 483 กระบวนวิชาทันตกรรมส่งเสริมและป้องกัน


ข่าวประชาสัมพันธ์


ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.