หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขาทันตกรรมจัดฟัน
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• วุฒิบัตร
ปริญญาเอก

หลักสูตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตร
• ปริญญาโท

 

E-learning

บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมป้องกัน
  สำหรับเด็ก

ภาพโปสเตอร์ ผลงานนักศึกษา ปี5

ตำราการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ เล่่ม 1 และ 2

 


Warning: fopen(counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/ortho/counter.php on line 28

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/ortho/counter.php on line 29

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/ortho/counter.php on line 30
009127

visitor since 
May 26th,2006

บุคลากรในภาควิชา


หัวหน้าภาควิชา

  นางสุภัสสรา ศิรบรรจงกราน
  Supassara Sirabanchongkran

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมจัดฟัน)
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)
E-mail :  supassara.siraban@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

  นางสาวอรนิดา วัฒนรัตน์
  Onnida Wattanarat

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมสำหรับเด็ก)
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
E-mail :  onnida.wattanarat@cmu.ac.th

อาจารย์


  นางสาววริศรา ศิริมหาราช
  Varisara Sirimaharaj
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.
ข้าราชการพลเรือน สาย ก.
วุฒิการศึกษา   • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สรีรวิทยา)
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมสำหรับเด็ก)
• Diploma in Clinical Dentistry (Pediatric Dentistry)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  varisara.s@cmu.ac.th

  นางวิกันดา เขมาลีลากุล
  Wikanda Khemaleelakul
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
ข้าราชการพลเรือน สาย ก.
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมจัดฟัน)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ทันตกรรมจัดฟัน)
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
E-mail :  wikanda.k@cmu.ac.th

  นายพีรนิธ กันตะบุตร
  Piranit Kantaputra
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • ประกาศนียบัตรชั้นสูง (Pediatric Dentistry)
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมสำหรับเด็ก)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  piranit.k@cmu.ac.th

  นายคณิช ตรีภูวพฤทธิ์
  Kanich Tripuwabhrut
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • วุฒิบัตร (ทันตกรรมจัดฟัน)
• The Degree of Philosophiae Doctor (ทันตแพทยศาสตร์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)
E-mail :  kanich.t@cmu.ac.th

  นางสาวภาพิมล ชมภูอินไหว
  Papimon Chompu-Inwai
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • วุฒิบัตร (Pediatric Dentistry )
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมสำหรับเด็ก)
• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
E-mail :  papimon.c@cmu.ac.th

  นางสาวมารศรี ชัยวรวิทย์กุล
  Marasri Chaiworawitkul
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมจัดฟัน)
• M.Med.Sci. (Orthodontics)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  marasri.chai@cmu.ac.th

  นางสาวชนิกา แมนมนตรี
  Chanika Manmontri
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • American Board (Pediatric Dentistry)
• Master of Science in Dentistry (Dentistry (Oral Biology))
• ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
E-mail :  chanika.m@cmu.ac.th

  นางสาววรรณภา จินาเดช
  Wannapa Chinadet
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมสำหรับเด็ก)
• American board of Pediatric Dentistry (Pediatric Dentistry)
• Master of Science (ทันตกรรมสำหรับเด็ก)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
E-mail :  Wannapa.c@cmu.ac.th

  นายกชพล คูหารัตนไชย
  Kachaphol Kuharattanachai
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • วุฒิบัตร (ทันตกรรมจัดฟัน)
• ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (โอษฐวิทยา)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
E-mail :  kachaphol.ku@cmu.ac.th

  นายณัฐกานต์ ชัยพัฒนาวรรณ
  Nattakan Chaipattanawan
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์ (ทันตกรรมสำหรับเด็ก))
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  nattakan.chai@cmu.ac.th

  นายกฤตานน อังคนาวราพันธุ์
  Kitanon Angkanawaraphan
  (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
E-mail :  kitanon.ang@cmu.ac.th

  นายพุฒิพงศ์ ศรีภินันท์
  Puttipong Sripinun
  (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
E-mail :  puttipong.s@cmu.ac.th

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.