หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
• แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตร

• ปริญญาตรี
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 1  
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 3

  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก2
  ทันตกรรมโรงพยาบาล
  ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมโรงพยาบาล

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

. ปริญญาโท

.หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน

E-learning

บทเรียนออนไลน์

· Exodontia
· Minor Oral Surgery

· Dento AlveolarTrauma
· Oral Surgery 381
· เครื่องมือทางศัลยศาสตร์ช่องปาก


Warning: fopen(counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/surg/counter.php on line 28

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/surg/counter.php on line 29

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/surg/counter.php on line 30
003897

visitor since 
May 26th,2006

บุคลากรในภาควิชา


หัวหน้าภาควิชา

  นายชยารพ สุพรรณชาติ
  Chayarop Supanchart

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • ปริญญาเอก (ทันตแพทยศาสตร์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  chayarop.supanchart@cmu.ac.th

อาจารย์


  นางสาวนุชดา ศรียารัณย
  Nutchada Sriyaranya
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ทันตแพทย์หญิง
ข้าราชการพลเรือน สาย ก.
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
• วุฒิบัตร (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
• วุฒิบัตร (ศัลยศาสตร์ช่องปาก)
• แพทยศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
E-mail :  nutchada.s@cmu.ac.th

  นายคธาวุธ เตชะสุทธิรัฐ
  Kathawut Tachasuttirut
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • Doctor of Philosophy In Dental Science (Oral Maxillofacial Surgery)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
E-mail :  kathawut.t@cmu.ac.th

  นายชนธีร์ ชิณเครือ
  Chonatee Chinkrua
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • วุฒิบัตร (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  chonatee.ch@cmu.ac.th

  นายยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล
  Yuthakran Aschaitrakool
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • วุฒิบัตร (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ทันตแพทยศาสตร์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) (ทันตแพทยศาสตร์)
E-mail :  yuthakran.a@cmu.ac.th

  นายวริศ เผ่าเจริญ
  Warit Powcharoen
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • ประกาศนียบัตรสถิติศาสตร์คลินิก (Diploma in Clinical Statistics) (สถิติ)
• ประกาศนียบัตร (ระบาดวิทยาคลินิก (Clinical Epidemiology))
• วุฒิบัตร (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
• วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตแพทยศาสตร์) (ทันตแพทยศาสตร์)
• ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
E-mail :  warit.p@cmu.ac.th

  นายวุฒินันท์ จตุพศ
  Vuttinun Chatupos
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
• วุฒิบัตร (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  vuttinun.ch@cmu.ac.th

  นางสาวนภัสสร อิ่มเอิบ
  Napatsorn Im-erb
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาโอษฐวิทยา (Oral Science))
• ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์)
• ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  napatsorn.i@cmu.ac.th

  นายภูมิรพี ศรีวิจิตร
  Bhumrapee Srivichit
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
E-mail :  bhumrapee.s@cmu.ac.th

  นายก้องภพ พิทักษ์สินสุข
  Kongphop Phithaksinsuk
  (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
E-mail :  kongphop.p@cmu.ac.th

  นางสาวชนัดดา รัตนกรพันธ์
  Chanutda Rattanakornphan
  (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
E-mail :  chanutda.ratt@cmu.ac.th

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.